بخش چهارم                      اولاد شاهوردی

ایچو هم تمام کردن اولاد خداوردی

                                                        سومی هم نوبت اولاد شاهوردی

شاهوردی هم دو کر داشته بی

                                                     اسماسون بید هل ورو و حیدرعلی

اولین شروع کنیم اولاد هل ورو

                                                               خو بینیر اولاد یونم بجو

هل ورو هم پنج کر داشته بی