اولاد خداوردی

تا ایچو تمام کردن اولاد حقوردی

دومین شروع کنیم اولاد خداوردی

به خداوردی داده چهار کر پروردگار

                                                             دوید ، اله مراد ، محمود ، اله یار

دوید هم شش کر بی سیت اگم بدون

                                         

مهرزاد کاظمی