بیدساکی بختیاری این سایت در راستای اطلاع رسانی رخ دادهای فرهنگی وهنری منطقه پشتکوه بختیاری طراحی شده است.دوستدارتان مهرزاد کاظمی بختیاری bidsakibakhtiyari@gmail.com 09140774153 «نفس دزدیده پا در خلوت نازک خیالان نه که هست از چشم آهو حلقه در خانه مارا»صائب http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com 2020-05-29T11:49:59+01:00 text/html 2020-04-22T12:06:54+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) تاریخ نویسانی که حق راباطل کرده اند!! http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/79 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">30/فروردین/ 1399&nbsp; سایت سرزمین ما&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">تاریخ نویسانی که حق را باطل کرده اند<o:p></o:p></font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: purple;">«بعضی از تاریخ نویسان حق را باطل کرده اند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif; color: purple;"><span dir="LTR"></span>!!</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: purple;"><span dir="RTL"></span>»</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">به قلم: مهرزاد کاظمی (شاعر و محقق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>(</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در درون کوهستان ها نژادی است از آهن،</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مردمانی دلیر و بی باک</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با اعتماد به نفس ،در جستجوی آزادی</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">و همیشه در تکاپوی تسخیر سرزمینهای بزرگ<sup>۱</sup></span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp; </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">چندی پیش&nbsp; کتابی به دستم رسید تحت عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> «</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ ایل بختیاری</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>»</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">جالب است!، در ابتدا بهتر است بگویم حقیر تنها &nbsp;کتاب را میشناسم و حتی هنوز این نویسنده بزرگوار را نه دیدم &nbsp;و نه میشناسم، ولی از آنجایی که بر خودم وظیفه میدانم تا جایی که مطالعاتم اجازه بدهند کتاب را بررسی کنم و حداقل برای خودم هم که شده تصمیم آگاهانه ای درباره مطالب یک کتاب بگیرم وناآگاهانه تسلیم مندرجات یک کتاب نشوم مبحث مختصری را میگویم، حال که می گویند</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">«تاریخ گذشتگان تبصره آیندگان است و اخبار سلف تذکار خلف است</span></b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">۲</span></sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">»</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">نیک است که نکته هایی را برای یادآوری بر این اثر بیان کنم</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">با مشاهده و بررسی دقیق این اثر در همان ابتدا متوجه می شویم کتاب حجم بالایی از مطالب گوناگون را در خودش جای داده است و اینگونه که از ازدیاد مطالب &nbsp;تحلیل و تصفیه نشده برمی آید آشکار است که زحمت خالصانه &nbsp;و اندیشمندانه ای که درخور یک مطلب یا نظریه تاریخی توسط یک مورخ آگاه به زمان و مسلط به امورعصرخود باشد کمتر مشاهده میشود، بیشتر مجموعه ای از نسخه های یادداشتی و اطلاعات تصفیه نشده ای هستند که بدون تحلیل و ارزیابی به حلقوم کتاب ریخته شده اند که اثر را بی ارزش می کند. حتی روشهای متفاوتی که باید بر یک مطلب تاریخی ومستند ازجمله (تحلیل، تصفیه، مطابقت، نظرسنجی،صحت و اصالت و…) اعمال شود بر آنها وجود ندارد بیشتر مطالبی هستند &nbsp;که سینه به سینه از افراد مختلف و قشرهای متفاوت ، با سطح دانش و آگاهی های گوناگون گرفته شده است، نقل و منتشر شده اند وهیچگونه اعمال نظری واقع بینانه بر روی آنها انجام نشده است ، هرچند در جای جای کتاب مطالب مفید و مهمی وجود دارد که آگاهانه انتخاب شده است و دارای صحت&nbsp; و اصالت هستند ولی متاسفانه آن مطالب هم در زیر آن همه اطلاعات ارزیابی نشده آسیب دیده است و مجالی برای نمایان کردن خود پیدا نمی کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">«</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">در تاریخ چون تکیه همه بر اسناد و شهادتهاست، مورخ ناچار می بایست به انواع مدارک که در پرونده دارد ((اسناد کتبی، برگه ها و مآخذ اطلاعات غیرمستقیم ))استناد کند واستشهاد.این کار البته در صورتی حاصل درست می دهد که غیر از نقد اسناد و مدارک ، مورخ در اصل شهادتهایی هم که از آنها بر می آید با نظر منتقد نگاه کند ، آنها را جرح و تعدیل کند ، آن را که قابل اعتماد است از آنچه نامعقول یا ردکردنی است جدا کند، شهادتهایی را که از لحاظ تاریخ و محل ممکن است از آنچه قبولش از جهت زمان و مکان اشکال دارد تفکیک نماید ، آنچه را خبر واحد است از آنچه به تواتر و شیاع پیوسته است باز شناسد، آنجا که شهادت ممکن است انعکاس مصلحت جویی یا تمایلات شخصی گواهان باشد خود را از اتکاء بر صرف شهادتها نگاه دارد</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">»</span></b><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span></sup></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و در مقابل حجم اطلاعات و شهادتهای افراد مختلف زود تسلیم نشود، آنها را دقیق بسنجد و ارزیابی کند،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">از اینجاست که ذکر مآخذ ضرورت پیدا میکند و بی آن کار مورخ نه کامل است و نه در خور اعتماد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp; </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">به علاوه مورخ باید با شناخت درست به صحت و سقم اخبار و گواهی ها و یادداشتهایی که جمع آوری کرده اطمینان پیدا کند و چشم بسته تسلیم مندرجات هر نوع سند و گواهی نشود که مبادا با سبکسری و بی دقتی و افراط در خوشباوری و شور و هیجان که آفت قلم بسیاری شده است اقدام به ارائه آنها بکند ،از دیگر موضوعاتی که پژوهشگرعرصه تاریخ بایستی بدان آشنایی داشته باشد، شناخت آدرس و پایگاهها و افرادی که از آنها برای کسب اطلاعات استفاده می کند است که این به نظرم از حساس ترین و مهم ترین کارهایی است که باید انجام شود. جزئی نگری بر موضوعات تاریخی و بزرگ کردن کارهای کوچک و اغراق و مبالغه در آنها و ستایشهای بی مورد و بیجا موضوعی هست که در این اثر به وفور یافت می شود مع ذالک گویی ما با شخصی بی طرف به عنوان&nbsp; مورخ سروکار نداریم و مؤلف شخصی غالب است که پشت سر هم دارد حکم های بی جا و بی پایه و اساس صادر میکند که این یکی از نقص های کلی است که در این کتاب مشاهده میشود واین غیرازاینکه نشان میدهد که مؤلف هنوز از کوچه بازار آن مکان بیرون نزده است و درگیر همان یادداشتهای اولیه و ابتدای کار است که می بایستی تحلیل و ارزیابی میشد و به صحت و اصالت می رسید چه چیز مهم &nbsp;دیگری را می رسانند ؟از اضافه کردن القاب گذشته به شخصیت های امروز از جمله (آ، کدخدا، خان،…) که هر کدام از این لقب ها به دوره ای خاص و زمانی مشخص مربوط هستند وتعریف مشخصی دارند چه بهره ای امروز می توان از آنها گرفت؟! دراین عصر فناوری اطلاعات و تکنولوژی جهانی کشتی غرق شده فرهنگ ما را کدام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">خان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">میتواند نجات دهدو کدام درد ازتاریخ ما را درمان میکنند! که مورخ باید به آن با کمال وسواس وچشم پوشی از غرایض شخصی و تعارفات روزمره که این روزها به وفور یافت می شود نظرکند تا مبادا از ارج و ارزش اثر بکاهد، نکته دیگر اینکه کتاب پر است از اشکالات دستور زبانی و نگارشی و تهی از انضباط &nbsp;نویسندگی که شما دراکثریت صفحات با خواندن مطالب متوجه این بی نظمی خواهید شد که اگر بخواهیم به آنها بپردازیم تنها وقت را هدر داده ایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">با &nbsp;شناختی &nbsp;که از قلم این بزرگوار دارم و چند وقت پیش هم کتابی از ایشان دیدم میدانم که این دوست عزیز در انتشار مطالب &nbsp;بسیار عاجل هستند آن هم مطلب تاریخی که فراتر از هر نوشته ای دیگر باید آن را چکش کاری کرد و بسا سالها باید بر آن طی شود که بسیاری از هویتها و اصالت اثرها در این توقف های چندین ساله هویدا میشود که با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">افتادن آبها از آسیابها</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">ما تازه صدای همدیگر را میفهمیم&nbsp; ومیبینیم که این سروصداهای &nbsp;کاذب و شلوغیهای فریبنده که اطراف یکایک ما را گرفته اند و گریبانگیر اندیشه های ما شده اند تا چه اندازه ادبیات ما را به سمت انحطاط و تباهی کشانده اند. مورخ باید با شکافتن کتابهای تاریخی متفاوت &nbsp;و مربوط به اثر، تحقیق و جستجوهای فراوان&nbsp; مطالب خود را به صحت و اصالت برساند، به نظرم مطالب تاریخی بیشتر شبیه به ذراتی هستند که در هوا رها هستند و باید کسی که جرأت می کند &nbsp;نام مورخ را بر خودش می گذارد باید شجاعت و درایت این را هم داشته باشد که این مطالب را به گزین کند که حق همه کسانی هم که از آن تاریخ سهم دارند ادا شود و مبادا حادثه مهمی یا هویت مهمی بر اثر اندک سهل انگاری از قلم بیفتد و کتاب را فاقد ارزش و اعتبار بکند وگرنه همیشه بوده اند کسانی که قصد وارونه نوشتن تاریخ را داشته اند ولی دیدیم که شعله آن ناخالصی ابتدا خود کتاب را سوزانده است وازاذهان پاک کرده، این تصمیم را ما نمیگیریم این تصمیم برعهده خود تاریخ است که خدارا شکر تاریخ هم مثل ما آدمها چشم دارد ،گوش دارد، زبان دارد ،هم فراز میبرد و هم نشیب می آورد، تازه فرقش هم با ما این است که او گذشته را هم خوب به خاطر می آورد، بالاخره آنچنان می پالاید تا آن حرفی که صحت و اصالت دارد را به نسلهای آینده اش بازگوکند</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">به نظر من بعضی ها یابیکارند تاریخ می نویسند یا واقعا دلسوزند و ازاین دو حال خارج نیست وگرنه جمع آوری و ارزیابی یک مطلب تاریخی و تحلیل وبررسی آن نیاز به زحمتهای چندین ساله علمی و مطالعات گسترده تاریخی فراوانی دارد،که پس از گذشتن از هفت خوان است که رستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">رستم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">می شود ، نکته جالبی آقای</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ابوالقاسم حالت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">در کتاب ارزشمند خود (پابوسی و چاپلوسی) دارند که بی ربط با بحث ما هم نیست میگوید«”یک پزشک قلابی را به محاکمه می کشند که:تو چون دکتر نیستی و جواز پزشکی نداری به تندرستی مردم لطمه میزنی، ولی به هیچیک از این لغت سازان قلابی نمی گویند : توچون صلاحیت لغت سازی(فرهنگ نویسی) نداری سلامت فرهنگ و زبان را به خطر می اندازی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>»</span><span dir="RTL"></span><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۴</span></sup><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">ای کاش در این ازدیاد ادارات یک اداره ایی هم بود مسئول رسیدگی به مطالب در حال انتشار و درآنجا عیار هرمطلبی که قصد انتشار در مردم را داشت توسط &nbsp;کارگروهی دانشمند و متخصص سنجیده میشد و تا صحت واصالت آن اثر هویدا نمیشد حق انتشار مطلب را نداشت تا اینگونه ادبیات ما به انحطاط کشیده نمیشد علی الخصوص ادبیات ما بختیاری ها که به ندرت کسی از روی صحت و سقم و بدون هیچ سوء قصدی به نوشتن درآن مبادرت ورزیده و هر کسی هم دست به قلم شده یا بیکار بوده یاخودش سوءقصدی داشته یا اطرافیانی بودند که برای رسیدن به اهداف خود او را ترغیب و تشویق به این کارمی کردند ودرآخر هم یک اثر فاقد منبع معتبر و بی پایه واساس ازکاردرآمده است که آن هم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">زمانه ی هوشیار</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">در همان روزهای اول به نابودی آنها مبادرت ورزیده، آن هم طوری که به خودی خود از ذهنها فراموش شده است،و انصافا که باید به او آفرین گفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> :</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;">«</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">قضا گفت گیر و قدر گفت ده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فلک گفت احسنت ملک گفت زه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>»</span></b><span dir="RTL"></span><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۵</span></sup></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">حال که سر سخن به اینجا کشیده شد شایان ذکر است که شوربختانه ما هنوز در بختیاری صاحب کتاب جامعی در حوزه تاریخ توسط یک مورخ توانمند و نکته سنج نشده ایم و بیشتر کتابهایی هم که در این باره نوشته شده اند هرکدام مشکلات خاص خودشان را دارند برای نمونه در کتابی که تحت عنوان تاریخ بختیاری منسوب به علیقلیخان سردار اسعد تالیف شده است به قول استاد مهراب امیری بیشتر کتاب شامل خاطرات و یادداشتهای مسافران خارجی و ایرانی است که به مناسبتهایی به قلمرو بختیاری سفر کرده اند که نقل تمام آن خاطرات آن هم تحت عنوان تاریخ بختیاری (غیر از چند مورداستثنایی)نه لازم بود و نه ضروری! و شاید به همین دلیل بود که مرحوم پژمان بختیاری در مجله وحید گفته است :«متاسفانه در کتابی که به دستور مرحوم سردار اسعد (بدون دخالت شخصی او) نوشته و آن را تاریخ بختیاری نامیده اند، دراین مورد نکته تاریخی مستند به اسناد صحیح و مقبول دیده نمی شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>.»</span><span dir="RTL"></span><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۶</span></sup></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">ویا در تاریخ های دیگر که تحت این عنوان هستند بیشتر مربوط به جنگ و ستیزهای محلی و اختلافات خانوادگی است وخاطره نویسی با تاریخ نویسی اشتباه گرفته شده است و در اغلب شرح وقایع مصادره به مطلوب کرده اند ، نکته ای که دکتر زرین کوب در کتاب ارزشمند خود تحت عنوان</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ در ترازو</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">مکرر به آن اشاره دارد و مورخ را از این کار باز می دارد ومی گوید در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ارزیابی علمی بعضی آثار گه گاه آنها را به اصل مآخذشان برمیگرداندند و از روی همان مآخذ میزان ارزش و اعتبار آن آثار را بیان میکردند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">به نظرمن از لحاظ تاریخی و پژوهشی و الزام به رعایت دقیق قواعد تاریخ نگاری و تاریخ نگری که باید هرمورخی به رعایت آنان گردن بنهد و به آن قواعد وقوف کامل داشته باشد، سوای آثار ارزشمند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">ژان پی یر دیگار<sup>۷</sup></span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">و پروفسور گارثویت</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و اثر ارزشمند اصغر کریمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> (</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سفر به دیار بختیاری</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>)</span><span dir="RTL"></span><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۸</span></sup></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و اثر غلامرضا میرزایی دره شوری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> (</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بختیاری ها و قاجاریه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>)</span><span dir="RTL"></span><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۹</span></sup></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و بخش هایی از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سفرنامه لایارد<sup>۱۰</sup></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">که اشاره به یکی از وقایع مهم در بختیاری (نبرد محمدتقی خان بختیاری با حکومت قاجاریه) میکند، همچنین کتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> (</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">جامعه بختیاری وتحولات ایران</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">نوشته دکتر غفار پوربختیار</span><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۱</span></sup></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">، کارارزشمندی که بتوان آن را به معنای واقعی کلمه تاریخ بختیاری نامید صورت نگرفته است ،البته نمی توان هم گفت که در کتابهایی که امروز تحت این عنوان وجود دارند نکات مفیدی وجود ندارد و یقینا مواردی هست که برای پژوهشگران و محققان مفید و قابل استناد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;">“</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سخن به درازا کشید ازبس که قصه طولانی ست<sup>۱۲″</sup>،</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">همانگونه که در ابتدا گفتم هدفم یادآوری بود وگرنه من حقیر نه صاحب نظرم و نه در جایگاهی هستم که بیشترازاین نکته هایی را بگویم، همچنین قصد شکافتن کتاب موردنظررا هم ندارم ودراین موارد چون با عموم افراد و انباشت مطالب تصفیه نشده سروکار داریم&nbsp; کار بی فایده ای است و همچنان هم در این موارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">مرغ یک پا دارد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>!</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>،</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">شاید بتوان گفت گزارش شیرینی است برای کسانی که از این شیرینی سهمی دارند! نه تاریخ&nbsp; یک&nbsp; قوم بزرگ که ریشه در گذشته های دور و دراز دارد و آنقدر تلخی ها چشیده &nbsp;که هنوز بعد از گذشت سالها گریبانگیر کودکان آنان هم شده است که این شیرینی های کاذب تنها نمکی بر زخمهای کهن این مادرمهربان می پاشند</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">یادمان نرود که نقد، یافتن و نشان دادن راه است و برطرف کردن عیبها و کاستی های اثر و آشکار ساختن مسائل پنهان است ،</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">زیرا نقد از طلب ، شناخت ، ارزیابی ، و سنجش مایه می گیرد و به باروری و زمینه سازی منتهی می گردد. بنابراین تعصب ، کوته بینی ، حمله های بی مبنا در نقد جایگاهی ندارد</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><b><sup><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۱۳</span></sup></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">به امید روزهایی که نهال نقد روزی در بختیاری به بار بنشیند و در متعالی کردن و ماندگاری آثار به ما کمک کند</span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">نهایت کلام اینکه ما به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">درخت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">مدیونیم و وقتی که زیبایی و طراوت یک درخت را از جهان میگیریم تا یک کتاب را چاپ کنیم آن کتاب باید میلیونها درخت را در جهان زنده بکند و جوانه های شعور و معرفت و عشق را به جهانیان هدیه دهد،&nbsp; که شوربختانه این تنها چیزی است که در جامعه ما به آن اهمیتی داده نمی شود. دریغ از کمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دلسوزی برای یک جامعه</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">واویلا برای یک فرهنگ</span></b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">حسرت برای یک قوم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و در آخر برای یک نسل که به دنبال نگفته های ما تحقیق و تفحص میکنند!&nbsp;&nbsp; / پایان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b style=""><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><font size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font size="4"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></b><b style=""><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4">(نوشته: مهرزاد کاظمی دی ماه ۹۸)</font><font size="3"><o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><b><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">منابع وجستجوها</span></i></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: koodak, serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="3"><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۱</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با من به سرزمین بختیاری بیایید،الیزابت مکبن روز،ترجمه مهراب امیری(۱۳۷۳)نشر سهند</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; //&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۲</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ بختیاری «خلاصه الاعصار فی تاریخ البختیار»، علیقلیخان سردار اسعد و عبدالحسین لسان السلطنه سپهر «ملک المورخین» ،چاپ سوم (۱۳۸۶) ،انتشارات اساطیر</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; //&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۳</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ در ترازو ،دکتر عبدالحسین زرین کوب (۱۳۶۲) تهران ، انتشارات امیرکبیر</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; ///&nbsp;&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۴</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">پابوسی و چاپلوسی،ابوالقاسم حالت،(۲۵۳۷) انتشارات گوتنبرگ</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>///&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۵</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">شاهنامه فردوسی ،به کوشش دکترسعید حمیدیان (۱۳۸۷)چاپ سیزدهم ،نشر قطره</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; //&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۶</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری،جن.رایف.گارثویت ،ترجمه و حواشی؛مهراب امیری (۱۳۷۳) نشر سهند</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; //&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">فنون کوچ نشینان بختیاری، ژان پی یر دیگار، مترجم؛ اصغرکریمی(۱۳۶۶)،انتشارات آستان قدس رضوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> ///&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۸</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">سفر به دیار بختیاری ،اصغر کریمی (۱۳۶۸)، نشر فرهنگسرا</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; //&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۹</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">بختیاریها و قاجاریه، غلامرضا میرزایی دره شوری،(۱۳۷۳)، انتشارات ایل،شهرکرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> //&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۱۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">سفرنامه لایارد ،ترجمه؛ مهراب امیری (۱۳۷۶)،انتشارات آنزان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>//&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۱۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">جامعه بختیاری وتحولات ایران، غفار پوربختیار، (۱۳۸۷)، انتشارات دانشگاه آزاد (مسجدسلیمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>)&nbsp; ///&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۱۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">دیوان داراب افسر بختیاری، چاپ هفتم (۱۳۸۴) ،انتشارات آنزان،تهران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; ///&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۱۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;">-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، علیرضا ملائی توانی،(۱۳۸۷)،نشر</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">نی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> // &nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>1۴</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">روش تحقیق وپژوهش علمی در تاریخ،جواد هروی (۱۳۸۶) تهران، امیرکبیر</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; ///&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۱۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">انگلیس و بختیاری،خدابخش قربانپور دشتکی(۱۳۹۰)، نشر شهر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; ///&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۱۶</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ بختیاری ،ابوالفتح اوژن بختیاری (۱۳۴۶)، بی نا ،تهران</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span> ///&nbsp;</span></i><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">مجله وحید-شماره ۲ سال ۳ بهمن ۱۳۴۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span> &nbsp;&nbsp; //&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>۱۸</span></i><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: inherit, serif;"><span dir="LTR"></span>-</span></i><i><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تاریخ ایل کهن بختیاری...</span></i></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p style=""><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2020-03-04T13:18:11+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) به ناامیدی ازاین در مرو امید اینجاست http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/75 <i><b> </b></i><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><i><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/dika_نمتنت.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></font></b></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><i><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">فزون‌تر از عدد قفل‌ها كلید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">بعید نیست خطابخشی از كرامت دوست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">اگر كریم نبخشد خطا، بعید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">به هر دری كه روی جز عزا نخواهی دید </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">مگر مقیم در دل شوی كه عید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در آ به خلوت دل تا به چشم جان نگری </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه دوست را رخ بهتر ز مه پدید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">مباش در پی خود بینی و خدا بین باش </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه آنچه فرق یزید است و با یزید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">بكوش در عمل امروز و فكر فردا كن </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه فرصتی كه شقی دارد و سعید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">به ساز و برگ سفر جهد كن در این بازار </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه آنچه شاید و باید تو را خرید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">بیا&nbsp; به میكده&nbsp; تا آنكه رو&nbsp; سپید شوی </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه رو سیه نشود هر كه رو سپید اینجاست </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">از آن به كوی خراباتیان مقام من است</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه از جهان، دلم آنجا كه آرمید اینجاست</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">سحر ز عرش، سروشم به گوش جان فرمود</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">كه هر كه سر به گریبان دل كشید اینجاست</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">قدم نمی‌نهد از كوی دل برون رنجی </span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">مراد می‌طلبد از دل و مرید اینجاست</span></font></b></i></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font size="3"><i><b>شعری زیبا از مرحوم هادی رنجی تهرانی(1286-1339)</b></i></font><br><i><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span></font></b></i></p><i><b> </b></i><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2020-02-05T04:18:22+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) شعر بختیاری(علی اکبر بهرامی) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/74 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/be0_index.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">ار که لبگشت ز مهرت بنواز دشت جونم</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>بگمون خاطر مو اوراهه آرمونم</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">دلمو مث یه آینه چینو صاف بی غل وغش</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>تو وپنگال جدایی ایونی به آینه خش</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">لو و خال وبرگ چوگت چقذر قشنک ودلکش</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>گل ری تون ابینم ، دل حال مو ایبوهه خش</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">موبیدم زدار دوینا یه دلی چی اسب سرکش</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>کر و دی زس ایورسته ، غم تو بس ایزنه تش</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">منیر به حال زارم وبرنگ ری لزارم</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>مو ایر که پیر اویدم ، دل عاشقین دارم</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">شوو رو به کفت پیرم ایگهم به خاتی نهلو</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>بنیر به بختو طالم کجه رهد وایبرس خو</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">شعر از شاعر گرامی: </span><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">علی اکبر بهرامی دشتکی</span></b></font><span dir="LTR"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-12-08T11:41:12+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) شعری از شهریار http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/73 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/co24_mansour-hallaj-97.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">زاهدان کز هر سلاحی فتنه و شر میکنند</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">از عبا هنگامه، وز عمامه محشر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یک سخن کز دل برآید بر لب این قوم نیست</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">گر چه از بانگ اذان گوش فلک کر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در دل مردم هراس کیفر اندازندگان</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">خود چرا کمتر هراس از روز کیفر می‌کنند؟</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ساقیان کوثرند، اما شب از دست خمار</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پای خم هم می خزند و می به ساغر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در کمین اهل ایمان، با کمند کید و کین</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پشت هر سنگی که می‌یابند سنگر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">آنچه دین در قرنها کافر مسلمان کرده بود</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">این حریفان جمله را یک‌روزه کافر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">چون حقایق مسخ شد، دین جز یکی افسانه نیست</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">کوردل آنان که این افسانه باور می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">وای از این بدخبره عطاران، که از خبط دماغ</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پشگ را نایب مناب مشک و عنبر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در خرابات آی، کاینجا مسلم و گبر و یهود</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">جمله از یک جرعه، دل با هم برابر می‌کنند</span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">شهریار</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-10-10T04:30:48+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) چشم افق(فریدون مشیری) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/72 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:110.3pt"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/0gyb_82027c8794b6152c3a0a9afb6b679b25-425.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="tab-stops:110.3pt"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">چشم افق<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">به پیش روی من، تا چشم یاری میکند، دریاست.</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست،</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">در این ساحل که من افتاده ام خاموش</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#953735; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#953735; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">غمم دریا، دلم تنهاست،</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست!</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">خروش موج با من می کند نجوا:</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#953735; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#953735; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">ــ که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت،</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت،...</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">*</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">مرا آن دل که بر دریا زنم نیست</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#953735; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#953735; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">ز پا این بند خونین برکَنَم نیست</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#953735; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#953735; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">امید آنکه جان خسته ام را</span></i></b><b><i><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#953735; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#953735; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA"></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">به آن نادیده ساحل افکنم نیست. <br></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000" lang="FA">&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/0zp2_allfoto.ir_683.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"> </span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;color:#953735;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #953735;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"></span></i></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-09-22T13:20:37+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) نقدی بر کتاب زندگی واشعارپژمان بختیاری http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/70 <p><span style="font-size:12px"><span style="color:#8e44ad"><strong>نقدی دیگر بر کتاب زندگی و اشعار پژمان بختیاری</strong></span></span></p><p style="text-align:left"><span style="font-size:12px"><span style="color:#8e44ad"><font size="3">راقم سطور زیر:مهرزاد کاظمی</font><br></span></span></p><p style="text-align:left">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><strong>پاک نیم تا که برم نام دوست&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ورنه فروغ سخن از نام اوست</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">*مجالی افتاد تا نظرم را بر کوششی که پژوهشگر محترم و محقق پرتلاش دوست عزیزم رضا بهرامی که در تدوین و پژوهش اشعار شاعر گرانمایه استاد فقید حسین پژمان بختیاری انجام داده اند بیان کنم.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp;&nbsp; از آنجا که تصحیح و جمع آوری متون ادبی کاریست بس دشوار واز عهده همگان برنمی آید و همچنین این کار مهارت خاص خود را می طلبد پس واجب است که با دقت بیشتری به اثر پرداخته شود ،یکی از این مهارتها کشف اشتباهات موجود در متن و هنر بیرون راندن آنهاست همچنین رساندن&nbsp; متن به صحت و اصالت اولیه خودکه محقق میکوشد با استفاده از نسخه های موجود وبه کمک منابع دیگر اغلاط و کاستی های متن را تصحیح کند وآن را به همان شکل اول خود که از زیر دست شاعر یا نویسنده بیرون زده است برگرداند یا لااقل نزدیکتر کند، تصحیح متن باید به صورتی انجام شودکه مخاطب بتواند یقین و اطمینان حاصل کند که اگر اصل نسخه خطی در دست نیست ولی نسخه ایی هست که به صورت اصلی نزدیکتر است که محقق یا پژوهشگر باید بهترین نسخ مربوط به شاعر یا نویسنده را که از تصرفات کاتبان و ناشران و از اغلاط املایی و انشایی خالی باشد پیدا کند، این کار در حقیقت خشت اول تصحیح و جمع آوری آثار یک شاعر یا نویسنده است</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><img src="http://uupload.ir/files/7c9q_q787_pezhman21.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp;البته در مواردی هم هست که نسخه ایی معتبر از آثار شاعر در دست هست و محقق کار زیادی انجام نمی دهد که صدالبته این سهولت دسترسی در مورد آثار شاعر و مترجم و نویسنده بزرگی چون حسین پژمان بختیاری که قلمی پرشور و طبعی روان داشت ودر جای جای کتب و مقاله ها و مجلات ادبی شعر چاپ می کرده صدق نمی کند و باید محقق یا مصححی که به گرداوری و تصحیح اشعار وی می پردازد توانایی لازم را به کار ببندد تا از این مرحله به استادی تمام گذر کند ، مثلا اگر به عبارتی برخورد می کند که معنی مشخصی ندارد و معنای بیت را تغییر می دهد و یا با شعری مواجه می شودکه از جهت وزن وقافیه معیوب است ویا از لحاظ قواعد دستوری صحیح نیست وبا اصل نسخه شاعر مغایرت دارد باید با کمال دقت و وسواس درصدد اصلاح آن برآید وبا حوصله تمام بسا که کاری را چندین سال مستمر مداوم دنبال کند تا به نتیجه مطلوب برسد که مبادا همه زحمات ومشقاتی که در این راه طی کرده در یک آن بر باد دهد و براثر اندک سهل انگاری و شتاب زدگی از ارج و ارزش اثر بکاهد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">*محقق&nbsp; باید اثر ادبی را هم از جهت لغوی و فنی ملاحظه کند وهم از جهت اخلاقی و زیبایی وعلومی که مربوط به آن است بسنجد همچنین به زیباشناختی های متن با نگاه زیبا شناختی مفهوم و دید وجهانبینی نویسنده متن مورد تحقیق توجه عالمانه ایی داشته باشد و تا وقتی هم که همه جهات را بر اثر مورد نظر اعمال نکند &nbsp;نمیتواند به صورت قطع نظر خود رابیان کند و آن را به عموم ارایه دهد ،حال که سخن به اینجا کشیده شد بحث را&nbsp; با گفته ایی از دکتر عبدالحسین زرین کوب روشن تر کنم&nbsp; که فرمودند: <strong>سخن سنجی وسخن شناسی یعنی شناخت ارزش و بهای اثر ادبی و شرح و تفسیر آن به نحوی که معلوم شود نیک و بد آن اثر چیست و منشاء آنها کدام است.</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp;کوششی که آقای<strong>رضا بهرامی</strong>&nbsp; بر اشعار پژمان بختیاری انجام داده اند به نظر بنده بسا برای بقا و اعتبار اثر ضروری بود وبه قول محقق محترم که در مقدمه هم بیان کردند باعث شد<strong> تا غبار فراموشی از آینه زندگانی و آثار پژمان بختیاری زدوده شود و چهره درخشان وی که از مفاخر ملی ماست از پس ابرهای تار غفلت و نسیان نمایان گردد.</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">*علی رغم سواد کمی که دارم و فضولی که در کتابها می کنم گفتم که بهتراست رسوایی خویش را بیشتر کنم و نظرم را هم دراین مورد البته بااجازه اهل فن بگویم، همانگونه که از حجم کتاب برمی آید نشان دهنده این است که پژوهشگر محترم بر این کتاب بسا زحمت کشیده اند که دقت در این آثار وبررسی نسخه های متفاوتی که از اشعار پژمان وجود دارد نیاز به سالهای متمادی تلاش و ممارست و زحمت خالصانه دارد که هر پژوهشگر و محققی باید بر اثر مورد نظرش متحمل شود تا اثری ماندگار ونغز به عرصه هنر ارایه دهد،اینگونه که از انسجام این اثر برمی آید هویداست که این فرهیخته گرانمایه ومحقق دانشمند از هیچ تلاشی بر این مجموعه دریغ نکرده و اکثریت مطالب موثر دراین باره را در یک جا جمع کرده و آن را دربهترین کیفیت به علاقه مندانش ارایه داده است ،خوشبختانه این کتاب آنقدر از چهارچوب منسجم وبرجسته ایی برخوردار است که <strong>همچون</strong> <strong>دژی استوار بر قله آثار پژمان</strong> <strong>خودنمایی</strong> <strong>می کند</strong> که این هم حاصل رنج وزحمات چندین ساله پژوهشگر محترم است که در این راه به دوش کشیده اند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">*مزیتی که این کتاب نسبت به نسخه های پیشین دارد آنقدر بسیار است که به نظر بنده با وجود این کتاب به نسخه های قبل مگر در موارد تحقیقی و تاریخی نیازی نیست ،ویژگی های برجسته ایی که در این اثر موجود است از جمله <strong>زندگی نامه خودنوشت پژمان</strong>و ارایه مجموعه شعری کامل از جمله (<strong>قصاید ومراثی، غزلیّات ،مثنویّات ،ترکیبات وابداعات، چهارپاره ها، منظومه ها</strong> )وجمع آوری شعرهایی که در <strong>مجلات معتبر ادبی ازجمله یغما، وحید، سخن</strong> ...همچنین ذکر دیدگاه های بزرگان ادبیات معاصر ، شاعران و نویسندگانی ازجمله <strong>حبیب یغمایی،دکتر ایرج افشار، استاد شهریار، دکتر باستانی پاریزی، دکتر شفیعی کدکنی، دکتر غلامحسین یوسفی ،نادر نادرپور</strong> ...واضافه کردن <strong>اسناد و عکسهای</strong><strong> </strong><strong>مربوط به شاعر</strong> در آخر کتاب و <strong>ویژگی های صوری</strong><strong> </strong><strong>و ساختاری شعر پژمان</strong><strong> </strong><strong>و ویژگی های مفهومی اشعار</strong> هرچند مختصر به اقتضای کتاب و<strong> ویژگی های شعر بختیاری نوشته</strong><strong> </strong><strong>پژمان</strong> و رجوع به منابع متعدد بر اعتبار کتاب افزوده است.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp; بنده حقیر با بررسی نسخه های پیشین از جمله <strong>کویر اندیشه انتشارات ابن سینا سال</strong><strong>1349</strong>، <strong>خاشاک انتشارات امیرکبیرسال 1335 ،</strong><strong> </strong><strong>دیوان پژمان بختیاری انتشارات پارسا سال</strong><strong>1368</strong><strong> و برگزیده اشعار کویر اندیشه چاپ پارسا سال 1372</strong> و مقایسه آنها با کتاب موردنظر به عنوان یک مخاطب می توانم به جرات بگویم که این کتاب <strong>تولد دوباره پژمان</strong><strong> </strong>درعرصه شعر معاصر و ملی است واز تعریف و تمجید ما مستغنی است.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">حقیقتا من با دیدن کتاب و آن همه فصلهای مفصل و نکته های نغز و پرمغز شگفت زده شدم و در جای جای کتاب از عظمت کتاب درماندم چه برسد به آنکه قصد شکافتن آن را داشته باشم که کاریست بس خطیر و حداقل این را میدانم که در توان من نوعی فلک زده نیست کتابی که نویسنده فاضل ودانشمند «<strong>از پاریز تا پاریس»</strong><strong> </strong>از مقدمه نوشتن بر آن می هراسیده که مبادا باعث خود بینی اش شود ودر مقابل استاد شعر تکبر ورزد،وبه قول شاعر«<strong>بر قله کوهسار جستن»</strong><strong> </strong>را ترجیح می داده تا «<strong>با متکبران نشستن»،</strong><strong> </strong>جایی برای گزافه گویی های امثال بنده نمی ماند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">نکاتی هست که سالها پیش که کتاب دستم رسید و دقت زیادی که درخواندن و بررسی اشعار پژمان داشتم به آنها برخورد کردم که آنها را مختصر میگویم،که البته سوای اشتباهات تایپی که به ندرت در چند جای کتاب هست واین هم نه تنها در این کتاب بلکه در کتب دیگران هم رخ می دهد و جزء ایرادات بر کتاب به شمار نمی رود،نکاتی که در ذیل آمده است در مقایسه نسخ متفاوت اشعار پژمان با نسخه موردنظر برداشت شده است ودر بیشتر موارد نسخه خاشاک انتشارات امیرکبیر چاپ1335 با مقدمه خود پژمان را اصل قرار دادیم که از طرفی خود شاعر در قید حیات بوده واز طرفی هم به صحت واصالت اثر نزدیک تر است و می توان گفت از هر وضع وانتحال و جعلی به دور است ودر زمانی که خود شاعر در قید حیات است الحاقات شعری نمی تواند در اصل اثر صورت پذیرد مگر درموارد نادر که آن هم خود جای بحث وبررسی دقیق تری دارد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><strong>«ناگفته نماند نکاتی را که میگویم جزء معایب کتاب به شمار نمی رود و گردی هم بر دامن آن بزرگواران نمی نشاند</strong>.»</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">1-در شعر رهرو عدم صفحه 392 که یکی از شاهکارهای ادبی پژمان است واتفاقا بر سنگ مزار ایشان هم نوشته شده است در بیت چهارم مصراع اول کلمه «<strong>بر می انگیز»</strong>نادرست است این اشتباه در نسخه نشر پارسا هم صورت گرفته است که درست آن طبق نسخه خاشاک چاپ35 و معنای بیت <strong>«برمیانگیز»</strong><strong> </strong>است </span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">مارا ز خواب نوشین ای صور برمیانگیز<br>خوش آرمیده در خاک&nbsp; جسم&nbsp; شکسته ما</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">یعنی ای صور اسرافیل ما را از خواب شیرین بیدار مکن که تازه در خاک جسم شکسته ما به آرامش رسیده است.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">2-در صفحه 290 شعر«<strong>نیابی »</strong>بیت ششم مصراع دوم <strong>«شیخی»</strong>درست است و سکته ایی که در آن هست برطرف می شود:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">محبت ز وحش و ز انسی نبینی<br>مروت ز شیخی و شابی نیابی</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">3-در صفحه 262 شعر«<strong>به تو احتیاج دارم»</strong>بیت پنجم مصراع اول «<strong>گناهکار»</strong>زیبا تر است وسکته آن هم برطرف می شود در نسخه نشر پارسا هم چاپ68 هم«<strong>گناهکار»</strong>آمده است همچنین گزیده اشعار چاپ 72 وآن بیت این است:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">به نگاه بی گناهت که گناهکارم اما<br>چه کنم بگوخدارا؟به تو احتیاج دارم</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">4-در صفحه 205غزل <strong>شوق گریه </strong>بیت دوم مصراع اول «<strong>را»</strong>درست است همچنین در نسخه نشر پارسا چاپ68 هم به اشتباه«<strong>مرا »</strong>نوشته شده است که سوای ایراد وزنی به کلی معنای بیت را هم تغییر می دهد:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">آتش دوزخ نسوزاند دل بی درد را<br>ساقی مجلس به یک پیمانه میسوزد مرا</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">5-در صفحه 254 غزل مشهور«<strong>دیوانه محبت»</strong>بیت آخر مصراع اول باید بعد از کلمه <strong>«حسد »</strong>کاما یا ویرگول قرار بگیرد و درنگ شود نه بعد از کلمه «<strong>رقیب»</strong>که به کلی معنای بیت را هم تغییر داده است وآن بیت این است:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">گر عاقلم شمرده رقیب از حسد،مرنج<br>دیوانه ام به موی تو دیوانه ام هنوز</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">البته این نکته گفتنی است که در اینجا ودر صورت کل شعر تفاوت بارزی با نسخه های پیشین وجوددارد ازجمله الحاق دوبیت آخر که این دوبیت در نسخه خاشاک چاپ1335 هم نیامده است همچنین در قطعه ایی که استاد بنان هم آن را خوانده است تفاوت دارد ،دیگراینکه در تکرار قافیه ایی که در بیت آخر صورت گرفته است وتفاوت در قافیه بیت چهارم باید در انتساب آن به اصل شعر شک کرد که مساله انتساب جزءلاینفک مراحل اولیه کار هر محقق ومصححی است که باید اثر را از لحاظ اسلوب فکر وطرز بیان شاعر دقیق ملاحظه کند وبسنجدوآن را با نسخ پیشین مقایسه کند تامبادا انحرافی صورت گیرد که این نکته خود جای تامل وبررسی های موشکافانه دارد که دراینجا بسنده نمی کند،در ضمن در بیت سوم شعر مصراع دوم <strong>«طفلم به طبع وطالب افسانه ام هنوز»</strong> با واج آرایی که در مصراع شکل گرفته زیباتر ودرست تر است.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">6-در صفحه 218 شعر <strong>عشق وجنون </strong>بیت سوم مصراع دوم «<strong>کسی»</strong>درست است وایراد وزنی بیت هم برطرف می شود و آن بیت این است: </span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">از بی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وفاییت&nbsp;&nbsp; همه&nbsp;&nbsp; آفاق&nbsp;&nbsp; آگهند<br>زانرو <strong>کسی </strong>به عشق تو با من رقیب نیست</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">7-در صفحه 292 بیت دوم مصراع اول حرف اضافه «<strong>که»</strong>بعد از کلمه <strong>«گفتم»</strong>باید قراربگیرد و ایراد وزنی بیت هم برطرف شود:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">گفتم <strong>که </strong>مگر دیده ام ای ماه به خوابت<br>زان جلوه که در چشم ترم کردی ورفتی</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">8-در شعر معروف <strong>حسرت عشق </strong>صفحه 238 بیتی هم ماقبل بیت آخر هم بنده در جاهایی دیده ام که خودم هم آن را در انتساب به این شعر قبول ندارم چه از لحاظ زبانی و معنایی هم با بقیه ابیات تفاوت داردوجالب اینکه در نسخه خاشاک چاپ35 هم نیامده است و شاید هم بعدها به آن الحاق شده است :</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">از شاه و گدا هرکه در این میکده ره یافت<br>جز خون&nbsp; دل خویش به&nbsp; پیمانه&nbsp; ندارد</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">9-در صفحه 229 شعر«<strong>ملال انگیز»</strong>بیت دوم مصراع دوم«<strong>ناله»</strong>درست است</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">دیده ام از گریه خونین جامه است<br>سینه ام از ناله&nbsp; آتش بیز نیست</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">10-در صفحه 268شعر <strong>نتوانم </strong>بیت چهارم مصراع دوم <strong>«تو»</strong>درست است همچنین این اشتباه در نسخه نشر پارسا چاپ68 هم آمده است:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">من نام تورا گرچه دهدجان به تن ای ماه<br>از&nbsp; منکر&nbsp; عشق&nbsp;&nbsp; <strong>تو</strong>&nbsp; شنفتن&nbsp;&nbsp; نتوانم</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">11-در صفحه 291 بیت ششم مصراع اول حرف اضافه «<strong>از</strong>» نخستین باید حذف شود</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">چه خوانند افسانه از رهزن عقل ودینم<br>خود آن خانه پرداز را میشناسم تو بودی</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">12-در شعر معروف <strong>بختیاری </strong>صفحه305 طبق نسخه خاشاک سال1335 جابه جایی در دو بیت آخر صورت گرفته است که بیت مقطع شعر که اتفاقا دارای حسن مقطع هم بود به ماقبل جابه جا شده است و از زیبایی مقطع هم کاسته شده است همچنین این اشتباه در نسخه نشر پارسا چاپ68 هم صورت گرفته است در ضمن اگر در چهار بیت آخر کمی هم دقت کنیم&nbsp; متوجه میشویم که شاعر وطن دوست در بیت دوم دارد سوگند یاد میکند که در بیت بعد آن که با هم موقوف المعانی هم میشوندطبق نسخه خاشاک بگوید وطنم را از جان و جهان بیشتر دوست دارم و چگونه میشود دست از دامن آن بردارم؟ودر بیت آخر هم او را راهنما به سوی ایزدان میخواند و آن ابیات این است:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">بنام تو سوگند وایران زمین<br>که پیش تو بوسم به فرمان زمین</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">ز جان وجهان دوست تر دارمت<br>چه سان دامن از دست بگذارمت</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">سوی ایزدان رهنمای منی<br>تو ای بختیاری خدای منی</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">13-در صفحه 247 شعر «<strong>می شکند</strong>» بیت اول مصراع اول «<strong>چو»</strong>درست است همچنین در نسخه نشر پارسا سال68 هم <strong>«چو»</strong>آمده است و ایراد وزنی آن هم بر طرف میشود.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">او چو خاموش نشیند دل من می شکند<br>ور بگوید سخن آن را به سخن می شکند</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">14-در منظومه <strong>پاسخ یعقوب لیث </strong>صفحه 503 پاره چهارم مصراع اول کلمه روشنی باید بعد از«<strong>چون»</strong>قرار بگیرد:</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">چون روشنی ز دامن مغرب زدوده شد</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">15-دیگر نکته قابل بررسی و تامل این است که پژمان علاوه بر اینکه از شیفتگان شعر حافظ است به نظرم می توان اورا از ارادتمندان شعر <strong>بیدل دهلوی </strong>هم به شمار آورد و زمانی با مطالعه اشعار بیدل متوجه ارتباهای سبکی و مضمونی با شعر پژمان میشوید که این نکته خود زمانی طولانی می طلبد ودر این مقال نمی گنجد شاید صاحب همتی روزی بدان دست یابد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">سامان سخن را با غزلی معصوم از پژمان به پایان می برم ،غزلی را که از قافله غزلهای سرشار وی در این دیوان جا ماند و به خاطرات ترک خورده قیصر امین پور پیوست و آن غزل این است:</span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:12px"><strong>اگر چه کهنسال وفرسوده ایم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به روی جوانان، دل آسوده ایم</strong><br><strong>مزن خنده بر روی پرچین ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که ما نیز روزی جوان بوده ایم</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:12px"><strong>به معنی جوانیم درعشق دوست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به صورت اگر پیروفرسوده ایم</strong><br><strong>ز ما سر مپیچ ای خداوند حسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که بس سر براین آستان سوده ایم<br></strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:12px"><strong>به&nbsp; عشق&nbsp; تو سوگند و راه وفا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که جز راه عشقت&nbsp; نپیموده ایم</strong><br><strong>توگرعمر ما کاستی باک نیست</strong><strong> </strong><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; که ما &nbsp;بر &nbsp;وفای &nbsp;&nbsp;تو &nbsp;افزوده ایم</strong></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size:12px"><strong>توراهم به پیش اندرست ای جوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهی را</strong><strong> </strong><strong>که پیش از تو پیموده ایم</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><strong>*</strong><strong>منابع و جستجوها:</strong></span></p><ol><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">زندگی واشعار پژمان بختیاری(تدوین وپژوهش ،رضا بهرامی)1394انتشارات سامان دانش</span></li><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">پژمان نامه2 تحقیق وگرداوری،بابک زمانی پور1382</span></li><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">خاشاک،انتشارات امیرکبیر،سال1335</span></li><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">کویر اندیشه،تهران 1349</span></li><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">آشنایی با نقد ادبی،دکتر عبدالحسین زرین کوب،انتشارات سخن1376</span></li><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">دیوان پژمان بختیاری،پارسا1368</span></li><li dir="RTL" style="text-align:right"><span style="font-size:12px">گزیده اشعار پژمان،انتشارات پارسا1372</span></li></ol><p dir="RTL" style="text-align:left"><span style="font-size:12px"><strong><em>نوشته:</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>مهرزاد کاظمی مرداد1398</em></strong></span></p><span style="font-size:12px"><strong><em></em></strong></span><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"> </span></p> text/html 2019-08-31T11:17:06+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) گزارش نقد کتاب زندگی واشعار پژمان بختیاری http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/69 <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="color:#8e44ad"><span style="font-size:12px"><strong>گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب«زندگی و اشعار پژمان بختیاری»</strong></span></span><br><span style="color:#d35400"><span style="font-size:12px"><strong>برگزارکنندگان«کتابخانه پژمان بختیاری دشتک و انجمن شعرآرنگ پشتکوه بختیاری»</strong></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; نشست نقد و بررسی کتاب زندگی و اشعار پژمان بختیاری به کوشش و پژوهش رضابهرامی دشتکی روز پنجشنبه 7 شهریور1398 ساعت 14عصر با حضور تعداد زیادی از ادیبان و شاعران سراسر استان و نویسنده کتاب در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک برگزار گردید.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp; این کتاب مجموعه ای جامع از زندگانی و بهترین اشعار پژمان بختیاری شاعر بزرگ معاصر (1279—1353) است که توسط محقق و پژوهشگر بختیاری رضا بهرامی دشتکی جمع آوری و تنظیم شده است و در سال1394توسط انتشارات سامان دانش به چاپ رسیده است که با استقبال زیادی از طرف مردم فرهنگ دوست سراسر کشور به ویژه شاعران و نویسندگان استان روبه رو شده است.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">در این نشست که به همت کتابخانه پژمان بختیاری شهر دشتک و همکاری انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری و باحضور چهره های مطرح شعر و ادب استانی برگزار شد، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان اردل آقای قاسم همتی و رئیس اداره امور کتابخانه های شهرستان اردل آقای مصطفی انصاری و شاعران و نویسندگان برجسته بختیاری از جمله «فیض الله طاهری شاعر، دکتر آرمان راکیان شاعر و پژوهشگر، دکتر وحید خلیلی نویسنده و پژوهشگر، رضا بهرامی پژوهشگر و نویسنده کتاب، مهرزاد کاظمی شاعر و پژوهشگر، خانم دلبر مرادی شاعر، علی اکبر بهرامی شاعر و مجری برنامه، حسین قربانی شاعر، رضاعباسی شاعر، محمد بابایی و جمعی از فرهنگیان و اعضای شورای اسلامی دشتک»... حضور داشتند </span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">برنامه پس از تلاوت آیات دلنشین کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی به صورت رسمی آغاز گردید. در آغاز پس از خیرمقدم و خوش آمد گویی خانم سمیه اسماعیل زاده کتابدار فعال کتابخانه، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی به مطالبی در خصوص کتاب اشاره نمود و اظهار داشت: وجود این کتاب در این عرصه ادبیات امروز واجب و ضروری است و از مزیت هایی که این نسخه نسبت به نسخه های پیشین دارد نیز نکاتی بیان کردند و از نویسنده کتاب تقدیر وتشکر کردند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/g8em_نقد_کتاب20.jpg" width="345" height="246"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp; دکتر وحید خلیلی از چهره های برجسته ادبی اولین منتقدی بود که در جایگاه حاضر شد و ابتدا اشاره ای به&nbsp; تعریف و ضرورت نقد نمود و در خصوص کتاب زندگی و اشعار پژمان بختیاری اظهار داشت: جایگاه این کتاب در میان منابع خالی بود که این پژوهشگر این کار را انجام داد و در واقع مجموعه ای از چند کتاب است که به صورت فشرده در یک مجلد آمده است. کتاب روشمندی است و در واقع نوعی دانشنامه پیرامون پژمان بختیاری است ووی ادامه داد:&nbsp; اثری ماندگار برای فرهنگ بختیاری است که نیاز به معرفی بیشتری حتی در سطح کشوری دارد و نکاتی نیز در باب ویراستاری کتاب متذکر شد. وی همچنین گریزی به دیدگاه ادیبان و صاحبنظران پیرامون شخصیت پژمان بختیاری زد که در این کتاب هم آورده شده و گفت: دکتر غلامحسین یوسفی در کتاب معروف چشمه روشن با معرفی 73 شاعر بزرگ تاریخ ایران از رودکی تا کدکنی، جایگاه خاصی را با عنوان «نور در تاریکی» به پژمان بختیاری و نقش او در شعر معاصر اختصاص داد که اهمیت جایگاه پژمان را در شعر و ادب ایران می رساند. </span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp; استاد فیض الله طاهری دومین منتقدی بود که در جایگاه حاضر شد و ضمن تبریک و تقدیر از کار ارزشمند آقای بهرامی این کتاب را یکی از داشته های فرهنگی شهرستان و استان دانست که در معرفی شخصیت و اشعار پژمان بختیاری تاثیر زیادی داشته است و پیشنهاد کرد با توجه به جایگاه ملی پژمان روزی به عنوان روز بزرگداشت پژمان بختیاری در تقویم نامگذاری شود </span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp;دکتر آرمان راکیان سومین منتقدی بود که در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان آشنایی چندین ساله با آقای بهرامی از زحمات چندین ساله ایشان تشکر کرد و به نقدهایی تاریخی که در دیدگاه دکتر باستانی پاریزی آمده بود اشاره کرد و به نقد ویراستاری در چند جای کتاب پرداخت. &nbsp;در نوبت بعدی مجری برنامه آقای علی اکبر بهرامی از چندتن شاعران از جمله خانم دلبر مرادی درخواست کرد تا شعرهای خود را ارایه دهند</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">&nbsp;&nbsp; سپس &nbsp;در بخش بعدی مهرزاد کاظمی دبیر انجمن آرنگ بختیاری در جایگاه حاضر شد و در ابتدا با تقدیر و تشکر از کار بزرگ جناب بهرامی، این کار را برای بقاء و اعتبار این مجموعه ضروری دانست، و بیان کردند این کتاب تولد دوباره پژمان در عرصه شعر معاصر و ملی است و مقاله ایی را هم دراین باره ارایه دادند. در ادامه برنامه حسین قربانی شاعر نیز نکاتی را در مورد تفاوت هایی که در ذکر فهرست ترجمه های پژمان وجود داشت بیان کرد دیگر حاضران هم هر یک به فراخور برداشت خود از کتاب نقدها و نظرهایی را بیان کردند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">و در آخر نویسنده کتاب آقای رضا بهرامی برای پاسخگویی در جایگاه حاضر شد و ضمن ارایه دلایلی که در زمان نشر کتاب وجود داشت و نسخه های متفاوتی که از اشعار پژمان موجود بود، همچنین پراکندگی اشعار شاعر در مجلات متعدد و کتابهای دیگران نکاتی را ارایه دادند و با تقدیر از نقد و نظرهایی را که در جلسه مطرح شد به پاسخگویی آنها پرداختند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px">در پایان جلسه لوح تقدیر و تندیسی به پاس یادبود به نویسنده کتاب و شعرا و کتابدار کتابخانه تقدیم شد و از آنها قدردانی شد. </span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><strong>کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک ـ انجمن ادبی آرنگ پشتکوه بختیاری</strong></span></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">تنظیم گزارش: انجمن آرنگ</span></p> text/html 2019-08-11T01:47:05+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/66 <h2><img src="http://uupload.ir/files/1bnx_2yoadet.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></h2><h2><a href="http://shaerane133.blogfa.com/post/47">در كنج دلم عشق کســی خانــــه ندارد</a></h2> <font size="3"><b>درکنـــــــــــج دلــم عشق کســی خانــــه ندارد<font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>کـــس جـای در ایــن خــانهء ویــــرانه نــــدارد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>دل را بکــــــــف هــر کــه دهـــــم باز پس آرد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>کـس تاب نگهــــــــــداری دیـــــوانه نـــــدارد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>در بـزم جهـــان&nbsp; جــز دل &nbsp; حســـرت کـش ما نیـست</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>آن شمــــع که میســــوزد و پــروانـــه نـــــدارد</b></font></p><p><font size="3"><b><br></b></font></p><p><font size="3"><b>دل &nbsp; خانه&nbsp; عشق است&nbsp;&nbsp; خدا&nbsp; را &nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که &nbsp;&nbsp; گویم</b></font></p><p><font size="3"><b><br></b></font></p><p><font size="3"><b>کآرایشی&nbsp; از &nbsp; عشق &nbsp; کس &nbsp;&nbsp; این &nbsp;&nbsp; خانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ندارد<br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>گفتــــم مــه مــن از چــه تـو در دام نیفتـــــــی</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>گفتــــــا چـــه کنــم دام شمـا دانـــــه نـــــدارد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>ای آه مکـــش زحمـــــت بیهــوده كه تاثیــــــــر</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>راهــــــی به حــــریم دل جـــانانـــــه نـــــدارد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>در انجمــــــن عقـــــل فــــروشــان ننهــم پــای</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>دیــــوانــه ســر صحبــــت فــرزانــــه نـــــدارد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>از شــــاه و گــدا هــر کـه در ایــن میـکده ره یافـت</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>جــز خون دل خـــویــش به پیمـــــــانـه نـــــدارد</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>تا چنـــــد کنـــی قصـــه ی اسکنــــــــدر و دارا</b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b><br></b></font></p><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> </font></b></font><p><font size="3"><b>ده روزه عمـــــــــر این همـه افســانـــه نــــــدارد</b></font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,0)" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <b>&nbsp; پژمان بختیاری</b></font></p> text/html 2019-05-13T11:45:50+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) دل من یه روزبه دریا زدورفت http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/65 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/076a_نم.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">دل من یه روز به دریا زد و رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">پشت پا به رسم دنیا زد و رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">پاشنه کفش فرارو ور کشید</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">آستین همت و بالا زد و رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">یه دفعه بچه شد و تنگ غروب</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">سنگ توی شیشه فردا زدو رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">حیوونی تازگی آدم شده بود</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">به سرش هوای حوّا زد و رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">دفتر گذشته ها رو پاره کرد</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></i></b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;<br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">نامه فردا ها رو تا زد و رفت</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">زنده ها خیلی براش کهنه بودن</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">خودشو تو مرده ها جا زد و رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">هوای تازه دلش میخواست ولی</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">آخرش توی غبارا زد و رفت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">دنبال کلید خوشبختی می گشت</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><br> <br> </span></i></b><b><i><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">خودشم قفلی رو قفلها زدو رفت</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></i></b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><i><u><span style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">محمد علی بهمنی</span></u></i></b><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Arial"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-04-09T11:29:59+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) ای خار وخس..صایب تبریزی http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/64 <div class="p"> <div class="b" id="8LM8"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>ای خار و خس بحر ثنای تو سخن ها</span></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>گنجینه گوهر ز مدیح تو دهن ها</span></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LM9"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>یک بار بر این نه چمن سبز گذشتی</span></font></div> <div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>سر در پی بوی تو نهادند چمن ها</span></font></div> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LMA"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>ما و سر آن زلف و پریشانی غربت</span></font></div> <div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>گرد سر این شام بود صبح وطن ها</span></font></div> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LMB"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>از نقطه توان راه به مضمون سخن برد</span></font></div> <div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>غول ره ما گشت درازی سخن ها</span></font></div> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LMC"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>تا شبنم افتاده بر افلاک برآید</span></font></div> <div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>خورشید جهانتاب فروهشته رسن ها</span></font></div> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LMD"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>معموره عشق است که غربت زدگانش</span></font></div> <div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>در آب نگیرند گل از یاد وطن ها</span></font></div> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LME"> <div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>نقد دو جهان غنچه صفت در گره توست</span></font></div> <div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>تا چند بگردی چو زبان گرد دهن ها؟</span></font></div> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="b" id="8LMF"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="m1"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>هر جا که شود خامه صائب گهرافشان</span></font></div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="m2"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span>تا حشر بماند چو صدف باز دهن ها</span></font></div><div class="m2"><font size="3"><b><span><br></span></b></font></div><div class="m2"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><span><font size="5">صایب تبریزی</font></span></font></font></div><div class="m2"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"><span>((حق آن است که مقایسه صایب با پیشینیان ضرورت ندارد او شاعریست دیگر با اسلوبی متفاوت..))برگرفته از کتاب چشمه روشن از دکتر غلامحسین یوسفی.</span></font><b><span><br></span></b></font></div> </div> </div> text/html 2019-03-06T13:19:02+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) گرمی عشق(علی اکبر بهرامی) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/62 <div> <font size="3"><b><img src="http://uupload.ir/files/4av1_images.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div><font size="3"><b>بیو تاحصار شو بشکنیم.</b></font></div><div><font size="3"><b> &nbsp; <br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;سیاهی شو مین چال انجنیم <br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>بیو تا دوارته کل مه و او</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font> </div><div><font size="3"><b> گل عشقن مین دل پرونیم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> بیو چی خدابس تو پشت بهون</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> که باز عشق عبدن سر زون ونیم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> بیو تاکه گرمی بدیم عاشقین <br></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> چی تیغشت افتو به شو تش زنیم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> بیو تا بهارن هده رنگ و ری</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> بگردیم به صحرا ، للر سر زنیم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> به هم خاتی نهلو دل مو ایخو</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> چی بالنده با یک بیای پر زنیم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> بیای تا بدیم دل بدل ، بی خیال</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> بمهنیم دوتا مون ز غیر دل کنیم</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> ایچو ار نبو رسم ای عاشقی</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b> ایما نشقس از تال عشقمون تنیم <br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;&nbsp; <br></b></font></div><div><font size="3"><b>شعر از شاعر گرامی علی اکبر بهرامی دشتکی<br></b></font></div> text/html 2019-01-14T08:38:56+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) کتاب نوروز و نوگل منتشر شد http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/61 <img src="http://uupload.ir/files/5am_20190114_193920.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5"><b> نوروزو و نوگل سروده دکتر آرمان راکیان بختیاری پس از هفت سالی که چشم همگان منتظر انتشار این کتاب ارزشمند بود به عرصه انتشار درآمد&nbsp; <br></b></font></div><div align="justify"><font size="5"><b>این کتاب که یادآور داستانهای اساطیری و حماسی و عاشقانه&nbsp; مرز وبوم ایران زمین است با زبانی فاخر و اصیل و&nbsp; ساده و درونمایه های اجتماعی تاریخی فرهنگی عاشقانه اساطیری حماسی و..... در طی چهارده سال تلاش مستمر شاعر نام آشنای بختیاری آرمان راکیان در قالب مثنوی ودوبیتی یا تلفیقی از این دو قالب که برای اولین بار است درتارخ ادبیات ما رخ داده است سروده شده است. <br></b></font></div><div><font size="5"><b>این کتاب به همراه دیباچه ای زیبا از استاد دکتر میرجلال الدین کزازی و گفتاری از دکتر اسماعیل صادقی ده چشمه - توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد منتشر شد.دوستان علاقه مند برای تهیه این کتاب میتوانند با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند وکتاب را تهیه کنند</b></font>09132819470<br></div> text/html 2018-06-18T04:11:33+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) در سوگ استاد عبدالعلی خسروی (قائد بختیاری) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/58 <p align="center"> <br></p><p align="center" class="m1"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دعوی چه کنی؟ داعیه‌داران همه رفتند</font></p><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شو بار سفر بند که یاران همه رفتند</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">آن گرد شتابنده که در دامن صحراست</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گوید : « چه نشینی؟ که سواران همه رفتند»</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">داغ است دل لاله و نیلی است بر سرو</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کز باغ جهان لاله‌عذاران همه رفتند</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کز کاخ هنر نادره‌کاران همه رفتند</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">افسوس که افسانه‌سرایان همه خفتند</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اندوه که اندوه‌گساران همه رفتند</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">فریاد که گنجینه‌طرازان معانی</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گنجینه نهادند به ماران، همه رفتند</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند</font></p><div align="center" class="m1"><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">خون بار، بهار! از مژه در فرقت احباب</font></p></div><p align="center" class="m2"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند</font></p> text/html 2018-01-21T04:06:33+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) پدر مضمون سازی بیدل دهلوی http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/56 <div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">جان هیچ و جسد هیچ و نفس هیچ و بقا هیچ</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">ای هستی تو ننگ عدم تا بکجا هیچ</font></div><div class="b" id="2IF2"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">دیدی عدم هستی و چیدی الم دهر</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">با این همه عبرت ندمید از تو حیا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF3"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">مستقبل اوهام چه مقدار جنون داشت</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">رفتیم و نکردیم نگاهی بقفا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF4"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">آئینه امکان هوس آباد خیال است</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">تمثال جنون گر نکند زنگ و صفا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF5"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">زنهار حذر کن زفسونکاری اقبال</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">جز بستن دستت نگشاید زحنا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF6"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">خلقیست نمودار درین عرصه موهوم</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">مردی و زنی باخته چون خواجه سرا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF7"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">بر زله این مایده هر چند تنیدیم</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">جزحرص نچیدیم چو کشکول گدا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF8"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">تا چند کند چاره عریانی ما را</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">گردون که ندارد بجز این کهنه ردا هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IF9"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">منزل عدم و جاده نفس ما همه رهرو</font></div><div class="m2"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">رنج عبثی میکشد این قافله با هیچ</font></div></div><div class="b" id="2IFA"><div class="m1"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">(بیدل) اگر اینست سرو برگ کمالت</font></div><div class="m2"><span><font face="Mihan-IransansLight" size="4">تحقیق معانی غلط و فکر رسا هیچ</font></span></div><div class="m2"><span><font face="Thread-0000105c-Id-00000011" size="4">بیدل دهلوی</font></span></div></div> text/html 2017-08-20T08:23:03+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/55 <div id="postbody"> <font color="#330000" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/m0bn_9k06_814419076_78726.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="581" hspace="0" vspace="0" width="712"><br>شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد</font><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">فریبنده زاد و فریبا بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">شب مرگ تنها نشیند به موجی</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">رود گوشه ای دور و تنها بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">که خود در میان غزلها بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا </font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">شب مرگ از بیم آنجا شتابد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">که از مرگ غافل شود تا بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">من این نکته گیرم که باور نکردم </font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">ندیدم که قویی به صحرا بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">چو روزی ز آغوش دریا برآمد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">شبی هم در آغوش دریا بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">تو دریای من بودی آغوش وا کن</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><font size="3">که می خواهد این قوی زیبا بمیرد</font></font></p><font color="#330000"> </font><p><font color="#330000"><br><br><font size="3">دکتر مهدی حمیدی شیرازی</font></font></p></div> text/html 2017-04-19T07:40:50+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) ای بر سربالینم افسانه سرادریا http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/53 <img style="width: 491px; height: 303px;" src="http://uupload.ir/files/vn9h_74390554_m871_moshiri31.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"><br>دریاب مرا، دریا<br> <br> <br> <br> <br> <font size="3">ای بر سر بالینم، افسانه سرا دریا !<br> <br> افسانه عمری تو، باری به سرآ دریا .<br> <br> ***<br> <br> ای اشك شبانگاهت، آئینه صد اندوه،<br> <br> وی ناله شبگیرت، آهنگ عزا دریا .<br> <br> ***<br> <br> با كوكبه خورشید، در پای تو می میرم<br> <br> بردار به بالینم ، دستی به دعا دریا !<br> <br> ***<br> <br> امواج تو، نعشم را افكنده درین ساحل،<br> <br> دریاب مرا، دریا؛ دریاب مرا، دریا .<br> <br> ***<br> <br> ز آن گمشدگان آخر با من سخنی سر كن،<br> <br> تا همچو شفق بارم خون از مژه ها دریا .<br> <br> ***<br> <br> چون من همه آشوبی، در فتنه این توفان،<br> <br> ای هستی ما یكسر آشوب و بلا دریا !<br> <br> ***<br> <br> با زمزمه باران در پیش تو می گریم،<br> <br> چون چنگ هزار آوا پر شور و نوا دریا !<br> <br> ***<br> <br> تنهائی و تاریكی آغاز كدورت هاست،<br> <br> خوش وقت سحر خیزان و آن صبح و صفا دریا .<br> <br> ***<br> <br> بردار و ببر دریا، این پیكر بی جان را <br> <br> بر سینه گردابی بسپار و بیا دریا .<br> <br> ***<br> <br> تو، مادر بی خوابی. من كودك بی آرام<br> <br> لالائی خود سر كن از بهر خدا دریا .<br> <br> ***<br> <br> دور از خس وخاكم كن، موجی زن و پاكم كن<br> <br> وین قصه مگو با كس، كی بود و كجا ؟ دریا !</font><br>****&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font size="4">***فریدون مشیری***</font><br> text/html 2017-02-12T02:03:57+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) جملات حکیمانه جبران خلیل جبران http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/51 <p align="justify"><img src="http://uupload.ir/files/40t6_index.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p align="justify">هنگامی که به بالای کوه رسیدید ، تازه آغاز بالا رفتن است.<font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟<br>آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.<br>پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند. <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">دهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن است. <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">سرود آزادی از بین میله های زندان بیرون نمی آید.<font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font>&nbsp;</p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت ؟! . <a href="http://jomalatziba.blogfa.com/cat-13.aspx" target="_blank"><font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></a></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو خواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">وقتی حیوانی را ذبح می کنی ، در دل خود به قربانی بگو:نیروی که فرمان کشتن تو را به من داد ، نیرویی است که بزودی مرا از پای در خواهد آورد و هنگامی که لحظه موعد من فرا رسد ، من نیز همانند تو خواهم سوخت ، زیرا قانونی که تو را در مقابل من تسلیم کرده است بزودی مرا به دستی قوی تر خواهد سپرد. خون تو و خون من عصاره ای است که از روز ازل برای رویاندن درخت آسمانی (در آن سویی طبیعت ) آماده شده است. <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">مبادا او که دارای اشتیاق و نیرویی فراوان است ، به کم شوق طعنه زند که : “چرا تو تا این حد خمود و دیررسی؟! ” .<br>زیرا ، ای سوته دل ! فرد صالح هرگز از عریان و لخت نمی پرسد ” لباست کو؟! ” و از بی پناه سوال نمی کند ” خانه ات کجاست ؟! ” . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">تاسف ، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">مبادا از روی دلسوزی در برابر آنان که میلنگند ،بلنگید!<font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید و پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش می کشید ، زنهار دست از کار بشویید و بر آستان معبدی نشینید و از آنان که به شادی ، تلاش کنند صدقه بستانید.زیرا آنکه بی میل ، خمیری در تنور نهد ، نان تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه سیر کند ، و آنکه انگور به اکراه فشارد ، شراب را عساره ای مسموم سازد ، و آنکه حتی به زیبایی آواز فرشتگان نغمه ساز کند ، چون به آواز خویش عشق نمی ورزد ، تنها می تواند گوش انسانی را بر صدای روز و نجوای شب ببندد. <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">کار تجسم عشق است. <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده می دمد و جان تازه می شود . <font color="#00cc00"><a href="http://jomalatziba.blogfa.com/cat-13.aspx" target="_blank"><font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></a></font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد.شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و نشاط . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید<br>لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .<br>زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال آینه .<br>اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">شما می توانید بانگ طبل را مهار کنید و سیم های گیتار را باز کنید ، ولی کدامیک از فرزندان آدم خواهد توانست چکاوک را در آسمان از نوا باز دارد؟ . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">از یك خود كامه، یك بدكار، یك گستاخ، یا كسی كه سرفرازی درونی اش را رها كرده، چشم نیك رای نداشته باش . <font color="#00cc00">جبران خلیل جبران</font></p><p align="justify"><font color="#00cc00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#00cc00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">جملات حکیمانه جبران خلیل جبران شاعر ونقاش مشهور لبنانی</font><br></font></p> <p align="justify">&nbsp;</p> text/html 2016-12-07T10:54:13+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) مینای قشنگ(شعر بختیاری) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/47 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/gdj1_2906.jpg" alt="" align="bottom" height="502" hspace="0" border="0" vspace="0" width="486"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">مینای قشنگ و سهور بند سیزن سر</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">یه حجب وحیا وآبرو وند به ور</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">یه برق زالماس لچکهای ریال </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">بهتر زهزار تور وحالا دیه شال</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">هم برق تیا پر از صفا ددر مال </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">هم برق لچکهای به سر او تیه کال</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">برده دل بیقرار او کرگل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مال</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">کی گوش گره حرف قشنگ هالو زال</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">مینای خومون ایرزه دنیای دنی</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">جونم موادم ایر که مینا ورنی</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">ای جون موقربون لچکهای ریال </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">بند سیزن مینای تو ترنه شلال</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">مو دلم ایخو که ایل واتو کنه ناز</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br> </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;0 Davat&quot;" lang="FA">مینا ورنی گل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قشنگ تی نواز</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;0 Davat&quot;"><br style="mso-special-character:line-break"> سروده علی اکبر بهرامی دشتکی<br style="mso-special-character:line-break"> </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-10-22T09:41:51+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) آاحمد الیاسی شاعر وشاهنامه خوان بختیاری درگذشت http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/44 <img src="http://uupload.ir/files/oh3e_wkoh_snapshot(187).png" alt="" align="bottom" height="288" hspace="0" border="0" vspace="0" width="523"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دیشب افسرده وغمگین به داخل کتابخانه ام رفتم و دیوان اشعار داراب افسر بختیاری را در لابه لای کتاب هایم پیدا کردم و مستقیم به سراغ شعر"منظمیه" او رفتم، چند بیتی را باهم بخوانیم:</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پایه شاعر چوندانی&nbsp; بدان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span>مخزن الاسرار نظامی بخوان</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پیش و پسی بست صف کبریا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پس شعرا&nbsp; آمده<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>پیش انبیا</span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">***</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هرچه ببینی همه فاسد شود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span>هرچه فزون شد همه کاسد شود</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جز سخن شعر که اندر جهان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; </span>قیمت او هیچ&nbsp; نماند نهان</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ارزش او در بر مرد خرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>قوت روح است که جان پرورد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تازه تر او همه پرمایه تر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کهنه چوشد نیز گرانپایه تر</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">***</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آ احمد الیاسی شاعر و کدخدای دشتک پس از تحمل چندی بیماری به دیار باقی شتافت.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ایشان از شاعران قدیمی شهر دشتک ومنطقه پشتکوه بختیاری بوده اند<br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شعر ایشان روان، زیبا و با زبانی ساده&nbsp; سروده شده است، شرح حال وی در کتاب پارسی سرایان بام ایران آمده است.روحش شاد ویادش گرامی باد<br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><br></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>در وصف پژمان بختیاری شاعر بزرگ معاصر</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>پژمان</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">ای حسین آن شاعر نامی تویی &nbsp; &nbsp; &nbsp; دشتک ما را چـرا کردی تهی</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">زادگاهت دشتک و همت بلند&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; همچو سرو سبز و نامت ارجمند</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">رو&nbsp; به تهران نهــادی&nbsp; بهــر نام &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ما ز«خاشاک» تو گشته شادکام</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">تو به زحمت شاعری آموختی&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بهر استادت بسی دل سوختی</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">نام تو&nbsp; در مملکــت&nbsp; آوازه داد&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; دوستــان تو ، تــو را&nbsp; کردند یاد</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">در شجاعت همچنان رستم بدی &nbsp; &nbsp; در ادب مانند فردوسی شدی</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">ای حسین ای شاعر با عز وشان&nbsp;&nbsp;&nbsp; روح تـو انــدر بهشــت جاودان</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">سروده آاحمد الیاسی1382</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--><br> text/html 2016-10-13T11:37:48+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) شهید عبدالغفورکاظمی بره بیچاست(شهدای بختیاری) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/43 <h3 class="lead"> <img src="http://uupload.ir/files/5tr_img_20161011_203726.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0">آئین وداع با شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست از شهدای عملیات طریق‌القدس در مسجدسلیمان زادگاه سردار شهید بهنام محمدی‌راد برگزار شد. </h3><p style="text-align: justify;"> این رزمنده دلیر شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست، فرزند ملکی نام دارد که در هشتم آبان ماه سال 1333 در مسجدسلیمان دیده به جهان گشود.</p><p style="text-align: justify;"> این دلیرمرد بختیاری در تاریخ 21 بهمن ماه سال 1361 در درگیری در قبرستان الکرخ 31 شربت شهادت را نوشید و نامش را در دفتر شهدای دیار سردار رشید اسلام رضا شهنی‌فیض به ثبت رساند.</p><p style="text-align: justify;"> شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست در سن 38 سالگی در محور شوش دزفول به شهادت رسید و از آن زمان تا کنون جاویدالاثر بود که در آستانه عاشورا و تاسوعای حسینی شناسایی شد.</p><p style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#ff0000;"></span></strong>آئین وداع با&nbsp; سردار شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست از شهدای عملیات طریق‌القدس در شب تاسوعای حسینی در مسجدسلیمان زادگاه سردار شهید بهنام محمدی‌راد برگزار شد.</p><p style="text-align: justify;"> این برنامه معنوی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، فرماندهان نظامی در حسنیه ثارالله سپاه مسجدسلیمان برگزار شد و همشهریان سردار شهید رضا شهنی‌فیض و سردار شهید مسلم حاتمی پیکر فرزند خود را پس از 34 سال بی‌نشانی در آغوش گرفتند.</p><p style="text-align: justify;"> در این برنامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق امینی، امام جمعه مسجدسلیمان و علیرضا گوروئی فرماندار مسجدسلیمان حضور داشتند و به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند.</p><p style="text-align: justify;"> همچنین علی‌عسکر ظاهری‌عبده‌وند، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در آئین وداع با شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست از شهدای عملیات طریق‌القدس حضور داشت.</p><p style="text-align: justify;"> در این برنامه سید عبدالمطلب رحیمی‌حسینی، فرمانده سپاه مسجدسلیمان در سخنان کوتاهی یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و به شهید تازه تفحص شده شهر شهید عزت‌الله رسولی و شهید اسفندیار صالحپور باورصاد ادای احترام کرد.</p><p style="text-align: justify;"> رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مسجدسلیمان بیان کرد: آئین تشییع پیکر مطهر این شهید تازه تفحص شده از سپاه ناحیه مسجدسلیمان در فلکه نفتون آغاز&nbsp; و تا مصلا امام خمینی (ره) این شهر ادامه داشت.</p><p style="text-align: justify;"> وی اضافه کرد: در مصلای مسجدسلیمان برنامه ویژه‌ای تدارک دیده شده که دستجات عزاداری در کنار پیکر مطهر شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست از شهدای عملیات طریق‌القدس به سوگواری بپردازند.</p><p style="text-align: justify;"> ویسی شیخ‌رباط گفت: در این برنامه حجت‌الاسلام والمسلمین امینی امام‌جمعه مسجدسلیمان سخنرانی می‌کند و مداحان اهل بیت (ع) به نوحه خوانی و مرثیه‌سرایی می‌پردازند.</p><p style="text-align: justify;"> وی عنوان کرد: پس از برگزاری مراسم در مصلا پیکر مطهر شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست از شهدای عملیات طریق‌القدس به محله کلگه منتقل&nbsp; و در گلزار شهدای این منطقه آرام گرفت.</p><p style="text-align: justify;"> رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مسجدسلیمان خاطرنشان کرد: در گلزار شهدای منطقه کلگه یادبودی برای این شهید احداث شده بود که این دلیرمرد پس از 34 سال در محل این یادمان در کنار دیگر شهدای مسجدسلیمان آرام گرفت<br></p><p style="text-align: justify;"><img src="http://uupload.ir/files/i76l_photo.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></p> text/html 2016-06-15T10:50:59+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) ای بخت بختیاری (آرمان راکیان بختیاری) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/38 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:DoNotShowRevisions/> <w:DoNotPrintRevisions/> <w:DoNotShowMarkup/> <w:DoNotShowComments/> <w:DoNotShowInsertionsAndDeletions/> <w:DoNotShowPropertyChanges/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><img src="http://uupload.ir/files/z8s_%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="" width="388" vspace="0" hspace="0" height="308" border="0" align="bottom"></span></span></b><b><span style="font-size: 18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size: 18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA">فاتح حقیقی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3">&nbsp;&nbsp; ای بخت بختیاری ای آبروی ایران <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ای قهرمان تاریخ، ای (حج علی قلی خان)<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ای فاتح ح</font></span><font size="3"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA">قیقی ای خان و اسعد و میر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>کو نام و مکتب بر کوچه و خیابان<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در عزم بی نظیری در عرصه ها وزیری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در ترجمان امیری در پشت پرده سلطان<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روشنگری نمودی با سوی سوی چشمت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ای چشم روشن دهر ای از بدی گریزان<br> از حق خود گذشتی نام تو را نیارند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هرجا که نام خیر آید برای جولان<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مکتب سرای فرهنگ، مکتب سرای دهکرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در اصفهان به قولی در جونقان دبستان<br> عزم تو عزم رستم، خون رگت سیاوش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>چرچیل را بگفتی دیدارمان به تهران<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دست ردی زدی تو بر انگلیس و بر روس<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ایمان ندارد آنکس کاین را نموده کتمان</span></font></b></p><div align="center"><font size="3"><b> </b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><font size="3"><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA">راه تو راه ملت، کارتو کار قانون <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>حق تو را نداده تاریخ نامسلمان<br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دلسوز ملت و ملک بی اعتنا به شاهی &nbsp;&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; </span>کمتر کسی چنین است در جای جای دوران</span></b></font></p><div align="center"><font size="3"><b> </b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><font size="3"><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA">تاریخ قرن حاضر بی نام تو کم آرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هرکس نماید انکار آخر شود پشیمان<br> باکت نباشد ای خان گر کوچه ای نداری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نام تو جاودان است در بند بند «آرمان»</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><font size="3"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA">سروده:دکترآرمان راکیان بختیاری</span></font><span style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-ascii-font-family:IranNastaliq; mso-hansi-font-family:IranNastaliq" lang="FA"><br></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--> text/html 2016-05-29T11:05:00+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) پروین اعتصامی(روزی گذشت پادشهی) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/35 <font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>پروین شعرهایت روحم را به لرزه درمی آورد</b></font><span style="background-color: rgb(0, 102, 0);"><b>.یادت گرامی باد</b></span><br><h1 class="post-text">روزی گذشت پادشهی از گذرگهی<br>فریاد شوق از سر هر کوی و بام خاست<br><br>پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم&nbsp;<br>کان چیست تابناک که بر تاج پادشاست؟<br><br>آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟<br>پیداست آنقَدَر که متاعی گرانبهاست<br><br>نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت<br>این اشک دیده‌ی من و خون دل شماست<br><br>ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است<br>این گرگ سالهاست که با گله آشناست<br><br>آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است<br>آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست<br><br>بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن!<br>تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست!<br><br>پروین به کجروان سخن از راستی چه سود؟<br>کو آنچنان کسی که نرجد ز حرف راست؟<br><br>پروین اعتصامی</h1><br> text/html 2016-05-10T08:51:05+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) فروغ فرخ زاد(آری این منم) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/33 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:28.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;background:olive;mso-highlight:olive" lang="FA">آری این منم که در دل سکوت شب</span><span dir="LTR" style="font-size:28.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;background:olive;mso-highlight: olive"><br> </span><span style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; background:olive;mso-highlight:olive" lang="FA">نامه های عاشقانه پاره میکنم</span><span dir="LTR" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; background:olive;mso-highlight:olive"><br> </span><span style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; background:olive;mso-highlight:olive" lang="FA">ای ستاره ها اگر به من مدد کنید</span><span dir="LTR" style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; background:olive;mso-highlight:olive"><br> </span><span style="font-size:28.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;; background:olive;mso-highlight:olive" lang="FA">دامن از غمش پر از ستاره میکنم|فروغ فرخزاد</span><img src="http://uupload.ir/files/47d0_بیدساکی.jpg" alt="" height="209" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="483"><span dir="LTR" style="font-size:28.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;background:olive;mso-highlight:olive">|</span><span style="font-size:28.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arabic Typesetting&quot;;color:#31849B;mso-themecolor:accent5; mso-themeshade:191" lang="FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2016-04-02T09:25:18+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) نخستین گردهمایی انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/27 <IMG style="WIDTH: 232px; HEIGHT: 350px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://uupload.ir/files/2dgi_۲۰۱۶۰۳۳۰_۱۵۳۷۴۹.jpg" width=2820 height=4029><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uupload.ir/files/rvwq_۲۰۱۶۰۳۳۰_۱۵۲۷۲۷.jpg" width=292 height=389> <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uupload.ir/files/pq9_۲۰۱۶۰۳۳۰_۱۵۰۳۱۷.jpg" width=206 height=387><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uupload.ir/files/iqpg_۲۰۱۶۰۳۳۰_۱۶۵۵۵۱.jpg" width=433 height=319> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>نخستین گردهمایی انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و هنرمندان منطقه پشتکوه روز چهارشنبه 11/1/1395 با استقبال پر شور مردم در مدرسه شهید نوروزی نی سیاق برگزار گردید.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>در این نشست ادبی که با حضور ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردل و چند تن از شاعران بزرگ بختیاری و استقبال پرشور مردم برگزار شد پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و طنین انداز شدن سرود جمهوری اسلامی ایران آقای همتی شروع به سخنرانی کردند که در سخنانشان اشاره به احداث کتابخانه انجمن و نکاتی مفید برای حضار و شاعران منطقه بیان کردند پس از آن شاعران شروع به خواندن اشعار کردند نخست شاعر بزرگ و پرآوازه بختیاری استاد قهرمان محمدی پس از ذکر نکاتی در حیطه شعر و <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ادبیات منطقه شعری زیبا برای هنرمندان و هنر دوستان منطقه پشتکوه سراییدندپس از ایشان هم شاعر ارجمند قهرمان مختاری شعر خوانی کردند همچنین شاعران خوش ذوق وحید محمدی، مهرزادکاظمی، علی اکبر بهرامی دشتکی (شاعر و مجری برنامه) خانم دلبر مرادی، رضا عباسی، افراسیاب کاظمی، امید محمدی، شعرخوانی و همچنین شاهنامه خوان عبدالله کاظمی، نعمت الله کاظمی، احسان رضایی(اجرای موسیقی سه تار) محسن کاظمی(قاری) کارهای خود را ارائه دادند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>دبیر انجمن مهرزاد کاظمی پس از عرض خیر مقدم و تبریک سال نو به همه حضار اهداف انجمن آرنگ پشتکوه بختیاری را در راستای توسعه و گسترش هنر شعر و ادبیات در منطقه و همچنین جلسات نقد و بررسی اشعار شاعران و برگزاری همایش های فرهنگی در منطقه بیان کردند در پایان پس از اهدای کتاب به شاعران خبر خوش ریاست محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای همتی که مبلغ یک میلیون تومان کمک هزینه خرید کتاب برای کتابخانه انجمن و هدیه استاد قهرمان محمدی که هزینه قفسه و چند جلد کتاب برای تجهیز کتابخانه را بر عهده گرفتند و همچنین شاعر بزرگ قهرمان مختاری تعداد 20 جلد کتاب برای کتابخانه در نظر گرفتند که همه حاضرین در جلسه را خوشحال کرد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>نشریه اینترنتی انجمن آرنگ پشتکوه بختیاری</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>/</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><BR></SPAN></P> text/html 2016-03-26T02:56:57+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) فراخوان گردهمایی انجمن شعروادب آرنگ پشتکوه بختیاری http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/26 <p><strong><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5"><em>فراخوان نخستین&nbsp;گردهمایی انجمن شعروادب آرنگ پشتکوه بختیاری</em></font></strong></p><p><strong><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5"><em>چهارشنبه 11فروردین 1395ساعت 2/30عصر در مدرسه شهید نوروزی نیسیاق</em></font></strong></p><p><strong><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5"><em>ارتباط با ماbidsakibakhtiyari@gmail.com</em></font></strong></p><p><strong><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="5"><em>09137735863<br></em></font></strong></p> text/html 2015-11-18T12:48:17+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) آهنگ یک حماسه http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/18 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 17pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=5><FONT face=Mihan-IransansBold><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 17pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=5><FONT face=Mihan-IransansBold><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 242px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.upload3.ir/images/3vdvntns0zk8abna7j9j.jpg" width=298 height=551></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 17pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=5><FONT face=Mihan-IransansBold>(آهنگ یک حماسه)</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>سالها سکوت کردم<U>!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></U></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>در یک آهنگ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>آخر نفهمیدم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه بود؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه شد؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه رفت؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>از ایلم<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: -0.5in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>بهمن بود،سرود<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>که بود!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>علی مردونم ،آفرید<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه شد!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>بهمن رفت<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>چه رفت!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه گشت به ایلم!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه رفت ز ایلم!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>چه ماند؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>یک آهنگ<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>"لر بلیط خور"</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face=Mihan-IransansBold>سکوت حق ماست</FONT>!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;<U><STRONG><EM><FONT color=#000000>مهرزادکاظمی بختیاری</FONT></EM></STRONG></U></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2015-10-06T10:38:02+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) علی اکبر مرادپور(انجمن آرنگ پشتکوه بختیاری) http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/16 <BR><BR> <STYLE> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </STYLE> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uupload.ir/files/4h8g_01.jpg"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://uupload.ir/files/hes6_02.jpg"></SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>علی اکبرمرادپورپرچستان(شوش دانیال)ازشاعران صاحب سبک و&nbsp;برجسته بختیاری سراینده دواثرماندگار{مشک دو/مشک نو}وعضوانجمن شعر آرنگ پشتکوه بختیاری&nbsp;که هم اکنون دراستان خوزستان شهرستان شوشتر زندگی میکند.برای این شاعر بزرگوار آرزوی موفقیت داریم..</SPAN></B></P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>(مَشکِ نو)</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 55.55pt 0pt 0in" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 2pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به مـینِ حـونـه یِ هر بختیـاری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زِ پرچـستون بِـگـر تا آسمـاری</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کتـاوِ شعر مـو مِـن دسـت هر لُر<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اِمـهنه تـا ابـد سـی یـادگـاری!<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal></SPAN></B>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(ظریف)</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به نام خدای غنی و ضعیف<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که داده به ما نعمتی چون ظریف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دو پا جان کری را به آنی شکست<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که امضای پیمان بگردد ردیف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شده رستم زال این مملکت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اگر چه بُود هیکل او نهیف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ندارد هراسی ز مستکبرین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نه از غرب موذی نه شرق کثیف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نظیرش نباشد سیاستمدار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که اقرار کرده به علمش حریف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به وقت اضافه دو گل زد به روس<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سه گل هم به اشتون بسان حنیف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دو صد موگرینی شده عاشقش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ز بسکه بود مثل یوسف ظریف</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر پنج بعلاوه ی صد شود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بود از پس مردم ما ضعیف</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="Z-INDEX: 251659264; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 15px; WIDTH: 48px; HEIGHT: 167px; MARGIN-LEFT: -24px; LEFT: 0px; mso-ignore: vglayout"><IMG class=shape src="file:///C:\Users\ADINEH~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" v:dpi = "96" width = "48" height = "167"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>(آرمون )</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr></SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>اریـزم هَـرس پـشت پای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>یـارُم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بـه غیرا خُس کسیـنه دی نَدارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>سه سالی هد که نیدم رنگ و ریسه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یـه زَهـرِ مـار اَبی شُـوم و نهارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>تـَمـومِ آرِمــونـم مـیـنِ دنـیـا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کـه اِمـسالُـم اِبـو بـهـتر زِ پارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>خـدا قـسمـت بِده روزی بهـاری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نِشس بـی چی گُـلِ سُهری جوارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>مونه وایـه به دل مَست و سرحال<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>گُـدی که پانِـسـه کـوهِ مُـنـارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>صُـبَت از عقد و پیل و نُمزدی بید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>گُـدم دستـم پـَتـیـیه ای نگارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>خومُـم وا یه حَر و دَه تـا بُـزِ لَـر!</SPAN></B> <SPAN style="Z-INDEX: 251660288; POSITION: absolute; MARGIN-TOP: 18px; WIDTH: 49px; HEIGHT: 167px; MARGIN-LEFT: -29px; LEFT: 0px; mso-ignore: vglayout"><IMG class=shape src="file:///C:\Users\ADINEH~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png" v:dpi = "96" width = "49" height = "167"></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یه مایـونـی که روزا بِس سـوارم!</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>هـمه دار و نـدارِه بِـس گُـدم بی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هـو گُد جونِ بَـوُم وا خـورزمـارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>مو چی از تو بِسونم،کُر چه ایگوی؟<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>فقـط عهد و بَـفـا ایـخوم زِ یـارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>و گُد بم ایخـومـت دی از تَـهِ دل<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>وُ تـاروزِ عـروســی بـی قــرارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>گُـدُم تـو پـار ، دَس بالا گِرهـدی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>گو قـربونـت مونـه معشوقه پارم!</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>نَـگُد چـی دُرگَـلِ امروزِ شـهری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>پِـژویـی وا کُـنی حتـمی نُـثـارم</SPAN></B></P> <P style="tab-stops: right 204.05pt 208.55pt 217.55pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>گُـدم وا خُـم خـدایا یو چه وخته<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چطـوری روشـنِ ئی شـومِ تـارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>مو کـه مُـرده یه روزِ چیـنو بیدم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اِخـواسُـم دیـّه بـال و پَـر دِرارُم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>اِویـدم بی که دی لوهاسـه بوسم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بَـوُم وا ترکه ای زِی مـِن کِـشارم</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>گو کُر چَـندی اِخَوسی کَد بُریده<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خدایـا یـو چِنـه وَسـته به بارم؟!</SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>تِـیـامـه ایگُشـم بیـنم گُلِ نی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مو تیـنا شَـو خَـشه ئی روزگارم!!</SPAN></B></P><BR> text/html 2015-09-11T11:36:22+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) دفتر انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/14 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: '2 Titr'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><FONT size=5><IMG style="WIDTH: 313px; HEIGHT: 231px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://s1.upload3.ir/images/knkz5sb0yv52gjox6zel.jpg" width=1945 height=2363>دفتر انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری<O:P></O:P></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>دوباره باد بهار ، به باغ شد پی سپار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به باغ شد پی سپار ، نسیمی از هر کنار <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>نسیمی از هر کنار ، شد آشکارا چو پار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شد آشکارا چو پار ، نوایی از مرغزار<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>به اطلاع هم تباران عزیز می رساند دفتر انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری با استعانت از خالق هستی و به انگیزه توسعه و گسترش هنر شعر و ادبیات در منطقه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اردل کار خود را بصورت جدی آغاز کرده است .<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>این انجمن به منظور رشد استعداد های هنری و بالا بردن توانایی های فنی و هنری جوانان و نوجوانان منطقه ، غنی سازی اندیشه ها و بالابردن سطح اطلاعات و معلومات هنری هنر جویان و جلسات نقد و بررسی اشعار شاعران و هم چنین بر گزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگی و ادبی در منطقه و حمایت مادی و معنوی از هنرمندان و هنر جویان این حوزه شروع به فعالیت کرده است .<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>امید است در این راه بتوانیم استعداد هایی را شکوفا کنیم و مرهمی بر زخم باشیم برای عضو شدن و ثبت نام در این انجمن با در دست داشتن فتوکپی (شناسنامه و کارت ملی) به شهرستان اردل روستای نی سیاق خیابان وحدت شمالی دفتر انجمن شعر و ادب آرنگ پشتکوه بختیاری مراجعه فرمایید .<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>همکاری شما باعث افتخار و اعتبار انجمن است که بتوانیم دست در دست هم برگ زرینی در تاریخ قوم خود باشیم و اهداف انجمن را به عالی ترین مرتبه آن برسانیم<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>انجمن شعر وادب آرنگ پشتکوه بختیاری <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr>bidsakibakhtiyari@gmail.com<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>09137735863<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>( آمین یا رب العالمین )</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> text/html 2015-07-17T07:49:34+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) قدردانی از اهالی روستای نی سیاق http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/8 <span lang="fa">سلام میفرستم و سپاس میگذارم خدمت همه عزیزان به ویژه بزرگان وفرزندان روشنفکراولاد آشعبان که در نگارش وجمع آوری اسامی شجره نامه این حقیر را یاری نمودندتا این اطلاعات مفید رابه نسل حاضرو نسلهای آینده تقدیم کنیم. درودمیفرستم به روح زنده یادپدرم مشهدی حسین کاظمی که درجمع آوری شجره نامه اولین مشوق من بودو من رابه این کارتشویق میکرد. (یادم هست دریک روزپاییزی آمرید حاتمی ازبزرگان طایفه اسیوند به دیدارپدرم آمده بودومن هم طبق معلوم درکنارپدر می نشستم،آمرید بصیرتی روشن داشت و هم صحبت باپدرم ازداستانها وحماسه های قدیم همراه باشعر گفتگو میکردند،من باشنیدن تشنه تر میشدم وعلاقه به جمع آوری شجره نامه درمن به وجود آمد. دوباره ازهمه اهالی روستای نیسیاق به ویژه کسانی که باگفتن مطالبی حقیررایاری نمودندکمال قدردانی رادارم. _مهرزادکاظمی_</span> text/html 2015-07-17T07:46:42+01:00 bidsakibakhtiyari.mihanblog.com (کاظمی) بید ساکی بختیاری http://bidsakibakhtiyari.mihanblog.com/post/4 <p dir="rtl" align="center"><strong>به نام خدا</strong></p><p dir="rtl"><strong>&nbsp; سفر کن بجویی گل خویش را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرنجان تو یک دم دل خویش را</strong></p><p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp; بختیاری&nbsp; گذاری&nbsp; کنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنی حل تو هر مشکل خویش را </strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong>« بید ساکی بختیاری »</strong></p><p dir="rtl"><strong>بیدساکی یا بیدسیاکی:دلیل نام گذاری این منطقه به این نام به گفته بزرگان که در زمان گذشته فردی به نام ساکی در اینجا زندگی می کرد که در قسمت غرب این منطقه نزدیک به کوه «درو» درخت بیدی کاشت که به مرور زمان و کهن شدن درخت این منطقه به بیدساکی معروف شد.</strong></p><p dir="rtl"><strong>هنوز که هنوز است بعد از این همه سال این درخت تنومند پابرجاست.</strong></p><p dir="rtl"><strong>بیدساکی بختیاری منطقه ای کوهستانی ، تفریحی ، گردشگری است که در استان چهارمحال و بختیاری و در دنباله رشته کوههای زاگرس قرار دارد .این منطقه از شمال به شهر فارسان و پیرغار و از شرق به کوه عالیکوه و غرب آن را کوه احمد لیوه با ارتفاع 3589 متر و از جنوب قله بلند هفت کرتون و&nbsp;روستای نی سیاق و جنوب غربی آن را شهر دشتک احاطه کرده اند.بلندترین قله این منطقه «زراو(زرآب)» با ارتفاع 3625 متر است که بهترین زمان برای سفر به قله آن اوایل اردی بهشت تا اواخر تابستان می باشد. سفر به منطقه بیدساکی بختیاری خالی از لطف نیست و به دلیل کوهستانی بودن و داشتن چشمه های جوشان آب شیرین و باغ های خرم هر ساله به ویژه در بهار و تابستان پذیرای گردشگران از مناطق مختلف است.</strong></p><p dir="rtl"><strong>این منطقه طبق نقشه حدود 120 هکتار زمین کشاورزی دارد و دارای چراگاه هایی برای دام است که در بهار تا اوایل پاییز گرد و غبار عشایر خون گرم« قندعلی» را به تن می گیرد.</strong></p><p dir="rtl"><strong>تا قبل از سال 1368 در قسمت غرب این منطقه اهالی روستای نی سیاق در آنجا زندگی می کردند که بعد از این تاریخ با همکاری مردم و بزرگان محل با طرح بنیاد مسکن به دشت پایین این منطقه معروف به چهار موران نقل مکان کردند هنوز هم آثاری از این روستا برجا مانده است.</strong></p><p dir="rtl"><strong>پیشترها مردم اکثر مناطق اطراف از راه کوهستانی این منطقه به دهکرد(شهرکرد کنونی)و فارسان می رفتند. هنگامی که بارندگی یا بارش برف بود عبور و مرور از این راه خیلی مشکل بود،حتی افرادی در بین راه توان خود را از دست می دادند.</strong></p><p dir="rtl"><strong>1 – آب و هوای منطقه : بهار و تابستانی زیبا و خنک دارد و زمستان های پر برف است که در بعضی از نقاط آن ارتفاع برف نزدیک به یک مترونیم هم می رسد.</strong></p><p dir="rtl"><strong>2 – پوشش گیاهی : کرفس ، تره ، پونه ، لپ ، کنگر ، آویشن ، اندش ، انجیر کوهی ، گون و ...</strong></p><p dir="rtl"><strong>3 – حیات جانوری : خرس ، گرگ ، بز کوهی ، روباه ، خرگوش ، راسو و پرندگانی چون کبک ، تیهو ، عقاب ، مرغ سلیمان و ... که متاسفانه به دلیل شکار بی رویه تعداد این جانوران خیلی کم شده و با وجود این که به مسئولین مربوطه هم اطلاع رسانی شده ، هنوز اقدامی صورت نگرفته است .</strong></p><p dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></p><p dir="rtl"><strong>4 – مناظر دیدنی و زیبا :</strong></p><p dir="rtl"><strong>1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>قله بلند زراو (زرآب)</strong></p><p dir="rtl"><strong>2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>چاه گنج او (زنبورآب)</strong></p><p dir="rtl"><strong>3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>چشمه گلی</strong></p><p dir="rtl"><strong>4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>روستای قدیمی بیدساکی (نی سیاق)</strong></p><p dir="rtl"><strong>5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>چال گوراو (گورآب)</strong></p><p dir="rtl"><strong>6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>چشمه دروزنو بالای منطقه </strong></p><p dir="rtl"><strong>7-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>باغ های گردو ، زردآلو ،آلوچه و ...</strong></p><p dir="rtl"><strong>8-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>کوه درو در غرب منطقه</strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهرزاد کاظمی</strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاییز 1393</strong></p><p dir="rtl" align="center"><br><strong></strong></p><p dir="rtl" align="center"><strong><img src="http://up6.ir/5mXP" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></p>